Genveje


Om Netværket

Netværkets formål er at styrke sammenhængen og dialogen mellem forskning og praksis, og medlemmerne er repræsentanter fra forskningen, lærer- og lederforeninger, NCE, faglige udvalg og andre interessenter inden for det erhvervspædagogiske felt.

Hvorfor et netværk?

Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne har til formål at skabe dialog mellem erhvervsskolerne og forskningsverdenen, således at forskerne på området får mulighed for at diskutere deres opfattelser og de problemstillinger de arbejder med, ligesom skolerne får mulighed for at formulere, hvilke problemer de ser som særligt centrale at få belyst forskningsmæssigt. Samtidig har det til formål generelt at udvikle gensidigt kendskab og dialog mellem forskere og praktikere.
Netværket blev etableret i 2003 og finansieres af Undervisningsministeriet.

"Viden der virker - viden der udfordrer" er Professionshøjskolen Metropols motto, og det kan også være en slags overskrift for Forsker-praktikernetværket. På erhvervsuddannelsesområdet er fokus, ikke mindst fra politisk hold, på viden der virker, dvs. et udtalt ønske og forventning, om at den erhvervspædagogiske forskning er anvendelsesorienteret, altså kan levere konkrete og anvendelige resultater.

Forskningen må derfor være tæt på praksis, ikke bare i sit genstandsfelt, men i høj grad også i dialog med aktører fra praksis.

Forskningen må levere ny relevant viden og udfordre den viden, der genereres i praksis og give anledning til refleksion over praksis.

Skolerne - og praksisaktørerne i det hele taget - får mulighed for at pege på problemstillinger, som de finder centrale at få belyst forskningsmæssigt. Samtidig skal de tage udgangspunkt i den viden, forskningen genererer, når det handler om udviklingsprojekter og ændringer af praksis. Der er således tale om en gensidig relation, som understreger behovet for dialog mellem forskere og praktikere, hvilket i øvrigt ligger helt i tråd med erhvervsuddannelsesfeltets tradition for tæt kobling mellem teori og praksis.


Kriterier for medlemskab af forsker-praktikernetværket
Hvem kan være med i netværket? Når det gælder repræsentanter for forskningen, er det meget enkelt, idet der ikke er flere, end at stort set alle, der beskæftiger sig med det erhvervspædagogiske felt, kan være med. På praktiker-siden er det lærer- og lederorganisationerne, der udpeger. Kredsen er fra og med 2009 udvidet til også at omfatte faglige udvalg og andre relevante organisationer/institutioner.

Kriteriet for medlemskab er først og fremmest, at man brænder for sagen, altså at man er optaget af at få skabt gensidigt kendskab og dialog mellem forskere og praktikere. Vi har valgt at sige, at man som medlem også opfatter sig som "ambassadør", dvs. udbreder kendskabet på egen skole/på egen institution til netværkets aktiviteter og sørger for, at invitationer går videre til personer, som i forhold til et givent tema må anses for særligt kompetente og interesserede. Det handler således om, at netværkets medlemmer udgør kernen, som forventes at deltage i netværksaktiviteter, men at den enkelte hver gang lige skal overveje, om der er nogen i egen kreds, som ville være særligt oplagte at invitere med til netværksmøde.

Det er en lidt vanskelig balance mellem en "lukket klub" - som vi ikke ønsker at være - og frit udbud til alle interessenter på hele erhvervsuddannelsesområdet. Forhåbentlig vil det lykkes at finde den balance.

Aktiviteter
De primære aktiviteter er to årlige netværksmøder (for medlemmerne) samt en større konference for alle interessenter. Sideløbende hermed foregår der en udveksling på tværs af de deltagende institutioner, en udveksling der er baseret på netværksmødernes formelle og uformelle struktur med vægt på videndeling. Vi tilstræber at eksperimentere med aktiverende og involverende mødeformer (workshopper, dialoggrupper o.lign.)

Organisering
Netværkets styregruppe tager sig af den indholdsmæssige del af aktiviteterne, og sekretariatsfunktionen er placeret i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol.