Genveje


Workshops

Workshop 1 
Hvad gør en god læreplads - i praksis?
- Otte elever fra seks forskellige uddannelser indenfor det merkantile og håndværksmæssige område, Gitte Langkjær (KomptenceCentret på ZBC) og konsulent Jane Jakobsen

 
Der kan være mange holdninger til, hvad en god læreplads er. Vi har spurgt eleverne - for de ved, hvad det handler om. Og det er dem, der tager ordet og samtalen med deltagerne i denne workshop. De er alle i lære på virksomheder indenfor den offentlige og private sektor.
Læretiden i virksomheden byder på nogle andre udfordringer end de unge møder på skolen. En kombination af faglighed og dannelse, hvor de både skal lære at stå til ansvar over for andre end sig selv og lære det fag, som de har valgt. Og samtidig lære at forstå de grundlæggende principper i reglerne, der ligger på arbejdsmarkedet.
Er der fællesnævnere blandt de unges erfaringer? Hvad skal den gode virksomhed være god til? Er der noget de også kan blive bedre til? Hvad kan virksomhed og skole lære af hinandens tilgang til læring og faglighed? Kan vi lære noget mere om det velfungerende samarbejdet mellem skole og virksomhed - noget der kan bruges i fremtiden, hvor flere elever måske skal i flere praktikforløb?   
Danske Erhvervsskoler-Lederne kårer hvert år i november Danmarks bedste læreplads blandt lokale indstillinger fra elever på landets erhvervsskoler. De unge har hjertet med, når de indstiller deres virksomhed. Men også det klare blik for, hvad de vil lære og lærer i praksis, og hvad der gør en forskel. Indstillingerne har 4 områder, eleven skal beskrive virksomheden ud fra: Fagligt, Kollegialt, Ledelse/vejledning og Socialt.  
Det er disse områder de unge tager fat i som oplæg til en fælles debat om hvad en god praktikplads/læreplads gør - i praksis. Nogle af dem har selv indstillet en virksomhed, der vandt lokalt.


Workshop 2
Kan et øget samarbejde mellem skole og praktik understøtte elevens læring?
- Uddannelsesplanlægger Ilse Jæger & kvalitetskonsulent Ole Roemer (SOSU C) uddannelseskonsulent Eva Schousen (Gentofte Kommune)

I workshoppen vil vi lægge op til debat på baggrund af vores viden og erfaringer med et pilotprojekt om en skole-/praktikopgave, som skal styrke samarbejdet mellem skole og praktik og således bidrage til, at eleven når de ønskede kompetencer for uddannelsen. Vi har, i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg, udarbejdet en 'Håndbog i praktikuddannelsen', som også skal understøtte et bedre samspil mellem skole og praktik.

Elevens læring i hhv. skole og praktik skal have en øget sammenhæng. Derfor arbejder vi på SOSU C med at fremme en tættere kobling, hvor den aktuelle anledning har været arbejdet med Handlingsplan for 2013/2014, herunder indsatsområdet 'Stærkere kobling mellem skole- og praktikdel'. 

På denne baggrund og med bl.a. erfaringer fra Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, lægger op til diskussion om, hvordan vi konkret griber det an, når vi skal tænke praksisnærhed ind i erhvervsuddannelserne.


Workshop 3 
Praktikcentrenes nye roller
- Praktikcenterchef Karin Parbst (EUC Sjælland)

Med ændringerne i EUD-loven i 2012 har praktikcentrene fået en ny og mere central rolle i samarbejdet mellem skolerne og virksomhederne og med gennemførelsen af praktikken ude i virksomhederne. Den udfordring har de nu taget op.
I den ideelle verden er en lærling fire år i praktik hos den samme mester; grundforløb, skole, hovedforløb, skole og svendeprøve, sådan cirka! Men sådan ser virkeligheden kun sjældent ud. Færre og færre virksomheder ønsker at være forpligtet på en lærling i fire år, ofte fordi de ikke ved, om der overhovedet vil være arbejde til lærlingen.
Udfordringen for centrene er derfor, at uddannelsen i dag kan være stykket sammen af mange mindre forløb og at det nu er deres rolle at sikre, at eleven lærer det, han eller hun skal - og har det godt imens.
Praktikcenter EUC-Sjælland arbejder med opsøgende arbejde; korte aftaler, rest-, kombinations- og delaftaler, virksomhedsforlagt undervisning og skoleperioder og de udfordringer der er i forhold til både de faglige og de personlige kompetencer; hvordan skal eleverne tackles, både de stærke og de svage?
Praktikcentrerne får en ny rolle med at skabe god kvalitet for eleven både mens de er i praktikcentret og mens de er i virksomhederne. Dette åbner for øget dialog og samarbejde med virksomhederne om indhold og form i deres oplæring.


Workshop 4
Den gode læresvend 
- Forbundssekretær Flemming Warth (Dansk El-Forbund) og teknisk direktør Peter Strøm (El-strøm i Hvidovre) 

Dansk El-forbund har udviklet og gennemført et kursus for svendene ude i virksomhederne. Hvordan bliver man en god læresvend? Hvordan kan man sikre en optimal læring og uddannelse af lærlingen? Kan samarbejdet med skolen forbedres?
Flemming Warth fra Dansk El-Forbund vil kort præsentere erfaringerne fra de første kurser og efterfølgende - sammen med direktør Peter Strøm - lægge op til diskussion om emnet "den gode læresvend".


Workshop 5
Undgå skoleblikket på praktikken
- Lektor Pia Cort (DPU) 
  
Hvad er kvalitet i praktikken: At den lever op til sit formål, som beskrevet i uddannelsesbekendtgørelserne? At eleverne trives og fastholdes? At oplærerne er uddannet til at tage sig af oplæring? At praktikken tænkes som del af en uddannelse eller som del af et erhverv?
Kvalitet italesættes forskelligt af forskellige aktører i erhvervsuddannelsesfeltet. Denne workshop tilbyder deltagerne et andet blik på praktikken ved hjælp af den engelske uddannelsesforsker, Basil Bernstein.
Det bliver en forskningsbaseret workshop, hvor vi sætter fokus på, hvordan den erhvervspædagogiske diskurs bliver til i et samspil mellem mange aktører i forskellige læringsarenaer. Hvilken betydning har den erhvervspædagogiske diskurs for vores forståelse af kvalitet i praktikken, og er 'pædagogisering' (dvs. at der installeres en skolelogik om opdragelse, progression og didaktisk tilrettelæggelse af praktikken) nødvendigvis vejen at gå for at kvalificere praktikken? 
Målet med workshoppen er at byde på en 'teoretisk' provokation, der kan skabe grobund for en frugtbar diskussion på tværs af forskning og praksis. 
 

Workshop 6
Uddannelse mellem skole og praktik - et aktionsforskningsprojekt mellem SOSU-Fyn og Center for Forskning i Skoleudvikling, Syddansk Universitet
- Adjunkt Jakob Ditlev Bøje & videnskabelig assistent Helle Winum (Syddansk Universitet) og motivationsvejleder Morten E. Munch, underviser Helene Fuglsang Jørgensen & underviser og tovholder på projektet Ulla Jeppesen (SOSU-Fyn)

Denne workshop vil tage afsæt i et igangværende aktionsforskningsprojekt mellem SOSU-Fyn og Syddansk Universitet. Projektet handler overordnet om:

1) at gøre uddannelserne på SOSU-Fyn mere praksisnære og 
2) at motivere, kvalificere og fastholde eleverne gennem mere praksisnære uddannelser.

Projektet involverer både forskning i traditionel forstand og forskningsbaserede aktioner. Princippet er, at forskning i uddannelsernes kultur og aktuelle hverdagsliv skal informere de valgte aktioner, og omvendt, at aktionerne skal give forskningen en bestemt retning. I workshoppen vil forskere fra SDU og lærere fra SOSU-Fyn præsentere foreløbige fund fra forskningen og eksempler på konkrete aktioner. Aktionerne vil omhandle "Fælles refleksionsmøder som det tredje læringsrum i praktikken" på Social- og sundhedsassistentuddannelsen samt "Ny underviserrolle i naturen" på Den pædagogiske assistentuddannelse.