Genveje


18.04.14

Workshop 1 
Individualisme og junglelov

- Professor Lene Tanggaard (Aalborg Universitet) og konsulent Morten Smistrup (LO)

Dette oplæg sætter fokus på frafald set fra elevernes eget perspektiv. Med eksempler fra elevinterviews identificeres dels en dominerende individualisme blandt de unge, der bl.a. udmønter sig i en "ansvar for eget frafald-diskurs" hos de unge, og dels de junglelovstendenser, der viser sig, når de unge skal søge en praktikplads.

Begrundelserne for eksistensen af disse diskurser analyseres, og det diskuteres, hvordan frafald både foranlediger og skaber disse diskurser. Samtidig fremhæves mulighederne i mere kollektive og systembaserede frafaldsinitiativer.

Workshop 2
Er fagligheden i vinkel, når kompetencemålene er nået?

- Ph.d.-studerende Louise Hvitved (DPU) og faglærer Brian Nymann Jensen (Silkeborg Tekniske Skole)

Hvad skal en erhvervsskoleelev præstere i undervisningen? Det er undersøgt på tværs af tre uddannelser, nemlig frisør, bygningsmaler og automekaniker. Det bliver specificeret, hvad der er særegnet for det enkelte fag for at blive anerkendt som fagperson. I denne sammenhæng er der et fokus på inklusion og eksklusion af elever som følge af faglighed. Faglighed forstås bredt, idet den dels omfatter kompetencemålene, som de kommer til udtryk i bekendtgørelsen, og dels de normer, der fungerer i et fagligt fællesskab.

Workshop 3
Erhvervsskolelæreres håndtering af uddannelsesmæssige dilemmaer

- Professor Klaus Nielsen og ph.d.-stipendiat Charlotte Jonasson (Aarhus Universitet) og kvalitetschef Niels Nygaard (Silkeborg Tekniske Skole)

I workshoppen vil der blive givet eksempler på, hvordan uddannelsesmæssige dilemma udmønter sig i forskellige former for undervisningsstrategier, og der vil blive lagt op til diskussion om emnet i forhold til frafaldsproblematikken.

Oplægget tager udgangspunkt i forskningsprojektet om "Frafald og fastholdelse i erhvervsuddannelserne", hvor resultater fra den kvalitative del af projektet viser, at erhvervsskolelærerne i hverdagen står i et dilemma mellem at sikre, at eleverne får et højt fagligt udbytte på den ene side, og på den anden side skal sikre at så mange elever som muligt gennemfører en uddannelse. Dette dilemma viser sig ikke kun i lærernes hverdag, men det er også forankret i OECD-landenes uddannelsespolitikker, hvor både en høj uddannelsesmæssig kvalitet og en stor elevgennemførelsesprocent er højt prioriterede i lyset af den globale konkurrence. 

Workshop 4
Køn og kønnede praktikker i praktik på SOSU-uddannelserne

- Ph.d.-studerende Lene Ingemann (RUC) og praktikkoordinator Verner Sønderby (SOSU Aarhus)                     

Med et empirisk afsæt i interviews med informanter fra social- og sundhedshjælperuddannelsen samt observationsstudier på plejehjem, forfølges det, hvorfor det for visse elever giver mening at være på en bestemt uddannelse, mens det for andre ikke er det rigtige match. Der spørges specifikt til implikationen af køn og dens praksisformer, eller med andre ord hvorledes køn som en virksom organisering af mentale og fysiske strukturer, sætter sig igennem, med bl.a. kønnede arbejdsdelinger og kønnede forventninger, og har betydning for gennemførelse af en uddannelse, der rekrutterer få mænd og mange kvinder, og som historisk set er feminint reproduceret med typiske kvindelige gøremål.

 
Workshop 5
Motivation og 'ansvar for egen læring'

- Ph.d.-stipendiat Peder Hjort-Madsen (RUC) og hg-lærer Per Kjeldgaard Mortensen (CELF)                       

Via forskellige elevfortællinger om ansvarlighed og motivation vil vi i denne workshop lægge op til diskussion af følgende to problemstillinger:
- Hvordan ser eleverne på deres eget ansvar for at få en uddannelse (hvad skaber mening i forhold til at gennemføre en uddannelse)
- Hvordan kan man som lærer håndtere elevernes manglende motivation og manglende ansvarlighed?

Vi planlægger at have elevdeltagelse i denne workshop.

En undersøgelse fra Ugebrevet A4 (15.02.12) viser, at mange erhvervsskolelærere er frustrerede over elevernes manglende motivation til at deltage i undervisningen og gennemføre deres uddannelse. Et centralt spørgsmål er derfor: Hvordan motiverer jeg eleverne og hvordan får jeg dem til at indse, at de skal tage ansvar for deres egen uddannelse og læring? Set med elevernes øjne er det imidlertid ikke udelukkende et spørgsmål om at tage sig sammen. De fleste elever siger om deres egen indsats, at de nok burde være mere flittige - de er det bare ikke. Men hvorfor egentlig ikke, når nu de selv er opmærksomme på problemet?


Workshop 6
Lærere og elever i krydspres - EUD mellem uddannelse og fastholdelse

- Ph.d.-stipendiat Arnt Vestergaard Louw (DPU) og faglærer Erik Larsen (Selandia) 

Med udgangspunkt i det daglige praktiske samspil mellem elever og lærere, ridses nogle praktiske dilemmaer op til diskussion.

To centrale opgaver påhviler EUD i dag: sikringen af 95 %-målsætningen og sikringen af kvalificeret erhvervsfaglig arbejdskraft til arbejdsmarkedet. Disse to opgaver lander i det daglige på lærernes bord og det sætter sig igennem som et krydspres, som både har betydning for lærerne og for elevernes (u)mulighedsrum for at være lærere og elever på EUD. Med udgangspunkt i det daglige praktiske samspil mellem elever og lærere, ridses nogle praktiske dilemmaer op til diskussion.